میر مهدی حسینی در هیئت رئیسه انجمن راگبی کشوراز سوی حسن میرزاآقابیک ، میر مهدی حسینی به عنوان عضو هیئت رئیسه انجمن منصوب شد.
میر مهدی حسینی که از مدیران خوشنام کشور در بخش خصوصی بوده و سابقه ورزش رزمی را در کارنامه ورزشی خود دارد.
امید است با حضور ایشان در کنار سایر اعضاء هیات رئیسه انجمن شاهد رشد و شکوفائی راگبی در کشور باشیم