دو چهره محبوب راگبی ایرانوابط عمومي انجمن راگبي ايران بهمراه گروه رسانه هاي اجتماعي پس از شمارش آرا، نفرات را به شرح ديل اعلام كرد.
بخش آقايان
🔺كامبيز بدخشان ٢٠٥ راي
🔺علي ياقوتي ١٩٠ راي
🔺رضا شاه حسيني ١٣١ راي

بخش بانوان
🔺شيدا داداشي ٦٠٠ راي
🔺سمانه زماني ١٥٧ رايبدين ترتيب پس از ٧ روز نظر سنجي ،
كامبيز بدخشان در بخش آقايان و شيدا داداشي در بخش بانوان به عنوان چهر هاي محبوب راگبي ايران با راي مردمي انتخاب و برگزيده شدند.
انجمن راگبي ايران در نظر دارد، پس از شرايط كنوني كشور طي مراسمي از شركت كنندگان و برترين هاي چالش ها و مسابقات مجازي تقدير و تشكر بعمل آورد.
روابط عمومي انجمن راگبي از تمامي ورزشكاران،مربيان،داوران و پيشكسوتان براي تمامي حمايت های صورت گرفته از اين رشته المپيكي و آشنايي بيشتر مردم كمال تشكر را دارد.