100 شرکت کننده در کلاس های آنلاینبنا به گزارش روابط عمومی انجمن کلاسهای آنلاین بازآموزی داوری و مربیگری
کلاسهای آنلاین باز آموزی از روز دوشنبه 8 اردیبهشت ماه 99 شروع شد. تاریخ کلاسها بدین شرح انجام شد:
روزهای دوشنبه 8 اردیبهشت و چهارشنبه 10 اردیبهشت کلاس باز آموزی مربیگری آقایان با مدرسی آقای امین حسین زاده و با حضور 12 مربی رده پایه برگزار شد.
روزهای سه شنبه 9 اردیبهشت و شنبه 13 اردیبهشت کلاس بازآموزی داوری بانوان با مدرسی خانم سودابه کشتکار و با حضور 18 داور رده پایه برگزار شد.
روزهای شنبه،یکشنبه و دوشنبه 13 و 14 و 15 اردیبهشت کلاس بازآموزی مربیگری بانوان با مدرسی خانم ناهید بیارجمندی و با حضور 34 مربی رده پایه برگزار شد.
روز دوشنبه 15 اردیبهشت کلاس بازآموزی داوری آقایان با مدرسی آقای علی درفکی و با حضور 9 داور رده پایه برگزار شد.
جلسه دوم این کلاس روز چهارشنبه 17 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
شاین ذکر است در مجموع در این کلاس ها بالغ بر 100 نفر شرکت کننده داشته که بیشترین شركت كنندگان در بخش بانوان با 75 شرکت کننده برگزار گرديده است