نگارجهاني مسئول كميته آموزش انجمن راگبي ايران شدبه گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ،نگار جهاني از بازيكنان راگبي و كارشناسان ارشد تربيت بدني پس از تصويب هيات رئيسه مسئول كميته آموزش شد.
پيش از اين سركارخانم شبنم قبادي اين مسئوليت را عهده دار بودن ، اين انجمن ضمن تقدير و تشكر از وي براي ايشان آرزوي موفقيت دارد.