آقای مجید دامنجانی سرپرست کمیته راگبی استان البرز شد.آقای مجید دامنجانی سرپرست کمیته راگبی استان البرز شد.
بنا به پیشنهاد رئیس هیات انجمن های ورزشی استان البرز و تایید انجمن راگبی، آقای مجید دامنجانی که از پیشکسوتان ورزش در منطقه هستند و دارای سوابق ورزشی می باشند، سرپرست کمیته راگبی استان البرز شدند. انجمن راگبی کشور ضمن تشکر از تلاش های جناب آقای بهرامی رییس سابق این کمیته، برای جناب آقای دامنجانی آرزوی موفقیت دارد.

بنا به پیشنهاد رئیس هیات انجمن های ورزشی استان البرز و تایید انجمن راگبی، آقای مجید دامنجانی که از پیشکسوتان ورزش در منطقه هستند و دارای سوابق ورزشی می باشند، سرپرست کمیته راگبی استان البرز شدند. انجمن راگبی کشور ضمن تشکر از تلاش های جناب آقای بهرامی رییس سابق این کمیته، برای جناب آقای دامنجانی آرزوی موفقیت دارد.