جلسه با دکتر حسن رنگرز رئیس دفتر توسعه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانانجلسه با دکتر حسن رنگرز رئیس دفتر توسعه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان
صبح شنبه 24 خرداد ماه جلسه ای در محل وزارت ورزش و جوانان با حضور حسن میرزاآقابیک رئیس انجمن، انصاری معاون دفتر، بیارجمندی و سمیع نیا برگزار شد و پیرامون نحوه استعدادیابی و نگه داری مستعدین بحث و تبادل نظر شد.