اسما محمدی چشمه کبودی بعنوان رئیس کمیته راگبی استان کرمانشاه منصوب شدروابط عمومی انجمن اعلام کرد بر اساس پیشنهاد هیات انجمن های ورزشی کرمانشاه و تائید انجمن راگبی سر کار خانم اسما محمدی چشمه کبودی بعنوان رئیس کمیته راگبی استان کرمانشاه منصوب شد اسما محمدی که کارشناس ارشد تربیت بدنی و از قهرمانان راگبی نیز می باشد.
در بخشی از حکم نامبرده آمده به امید راه اندازی راگبی آقایان و تدام موفقیت های بانوان و استفاده از تمامی ظرفیت های استان موفق موید باشید هچنین رئیس انجمن از تلاش های ارزشمند فاطمه مولائی در طول تصدی تشکر و قدر دانی نموده .