ديدار مسئولين انجمن با دکتر علینژاد معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه ای وزارت ورزش و جوانانعصر دیرور در جلسه اي كه در محل وزارت ورزش و جوانان بنا به درخواست انجمن راگبی با دکتر علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي برگزار گرديد، ابتدا میرزاآقابیک ضمن تشکر از حمایت های دکتر علیپور ریاست فدراسیون و همکاران و وزارت ورزش و جوانان گزارشی مختصراز فعاليت ها ی انجام شده و سختي هاي مسير راگبي در اعزام ها ، عضویت دائم ایران درفدراسیون جهانی در سال جاری ، زمین 22 بهمن شیراز و براي حفظ استعدادها و كسب سكوهاي آسيايي توسط قهرمانان این رشته المپیکی از سوي رئيس انجمن وگزارش رئیس کمیته استعداد یابی و در مورد فعاليت اعضاي انجمن در کسب كرسي هاي آسيايي به دكتر علينژاد ارائه گردید . و سپس معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورز ش و جوانان در اين نشست از حمايت و مساعدت خود از كسب كرسي هاي بیشتر آسيايي و جهانی و همچنين تا بررسي بیشتر فعاليت هاي راگبي مسير موفقیت را براي اين انجمن المپيكي هموار نماید و در پایان در خصوص زمین22 بهمن شیراز نیز ارائه طریق نموده که میبایست توسط انجمن و فدراسیون انجمن های ورزشی و درخواست استان در این خصوص اقدام گردد