میر قاسم شاکر به عنوان رئیس کمیته راگبی استان اردبیل منصوب شدبنا به پیشنهاد هیات انجمن های ورزشی استان اردبیل و تائید هیات رئیسه انجمن میر قاسم شاکر بعنوان رئیس کمیته راگبی استان اردبیل شد