قابل توجه كميته هاي استاني و باشگاه هاي رسمي داراي پروانه فعاليتقابل توجه كميته هاي استاني و باشگاه هاي رسمي داراي پروانه فعاليت

كميته توسعه با حمايت انجمن راگبي ايران، قصد دارد تا در راستاي ارتقا بهبود كيفيت فعاليت تيم ها و استان ها، به استان ها و باشگاه هاي رسمي كه گزارش فعاليت خود را به كميته توسعه ارسال كرده اند، با توجه به سطح فعاليت، تعدادي توپ در اختيار آن ها قرار دهد. لذا باشگاه هاي رسمي راگبي و تيم هاي فعال از طريق كميته توسعه راگبي استان تا ١٢ مرداد مهلت دارند تا گزارش جامع و كاملي از فعاليت هاي خود را به کمیته توسعه انجمن ارائه دهند.
iran.rugby.fed@gmail.com