اولین جلسه کمیته مربیان بانوان برگزار شداولین جلسه آنلاین کمیته مربیان بانوان با حضور رئیس انجمن و نایب رئیس بانوان برگزار شد میرزاآقابیک در ابتدا جلسه ضمن ابراز خوشحالی از تشکیل کمیته مربیان بانوان و تشکر از اعضا و نایب رئیس بانوان گفت امیدوارم که این کمیته با حضور شما مربیان برجسته و ملی بتواند در جذ ب و ارتقا دانش مربیان موفق باشد سپس جلسه با حضور نایب رئیس ادامه پیدا نمود و پیشنهادات ذیل ارائه شد که مقرر شد با هماهنگی کمیته آموزش و مدرسین تمامی امور انجام گردد
درخواست کلاس آنلاین بدنسازی راگبی
پیشنهاد برگزاری کلاسهای آنلاین توجیهی در استان های متقاضی
برگزاری کلاس توجیهی داوری برای مربیان
تکمیل بانک اطلاعاتی مربیان کشور