پايان كلاس داوري درجه يك بين الملليبخش اول كلاس داوري بين المللي كه در تاريخ ١٤ اذر برگزار شد، در تاريخ ٢٨ اذر با حضور ٢٣ شركت كننده در بخش دوم تئوري به پايان رسيد اين كلاس كه با يك مدرس ارشد از فدراسيون جهاني و دو مدرس رسمي ايراني از فدراسيون جهاني و دو داور بين المللي و مدرس داخلي برگزار شد، بخش عملي خود را بعد از بهبود شرايط كرونا برگزار خواهد كرد. اين كلاس كه ٢٣ شركت كننده داشت، به دليل عدم حضور ٢ شركت كننده در بخش تئوري با ٢١ نفر به مسير خود ادامه مي دهد.