آخرين كلاس آموزشي بین المللی سال ٢٠٢٠به گزارش روابط عمومی انجمن كلاس مربيگري درجه يك بين المللي با حضور ١٢ شركت كننده كه در ميان آن ها تعدادي از بازيكنان ملي حضور داشتند با مشاركت خوب شركت كنندگان
در روز جمعه 5 دیماه به پايان رسيد.