اجلاس آنلاین آسیا با حضور رئیس انجمن راگبیجلسه رای گیری مجدد برای تغییر قوانین راگبی اسیا با حضور روسای انجمن ها و فدراسیون های راگبی کشورهای اسیایی
طبق رای گیری که رییس انجمن راگبی ایران نیز حضور داشتند، موارد ذیل تغییر یافت و تصویب شد
عضویت اعضای هیات رییسه اسیا از دو سال به چهار سال تغییر یافت
حداقل دو عضو از اعضای هیات رییسه زن باشند
دو نایب رییس برای رییس فدراسیون اسیا انتخاب شود
خرانه دار اسیا، به عنوان نایب رییس سوم ریاست فدراسیون اسیا انتصاب گردد