کبری قاسمی نژاد، عضو کمیته توسعه انجمن راگبی شد.خانم کبری قاسمی نژاد، عضو کمیته توسعه انجمن راگبی شد.
بر اساس اعلام روابط عمومی خانم قاسمی نژاد کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و یکی از مسئولین برتر کمیته توسعه راگبی کشور در سال 98 از استان هرمزگان با پیشنهاد کمیته توسعه کشور و تایید انجمن، به عضویت کمیته توسعه انجمن راگبی منصوب شد. با امید به تجربه و تعهد کاری ایشان در راستای رشد و پیشرفت راگبی کشور. نامبرده قبلا در سمت مسئولیت توسعه راگبی استان های بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه، فارس و خوزستان را بر عهده خواهند داشت. و همچنین از زحمات جناب آقای سرکاری که تا کنون این مسئولیت را برعهده داشتند تشکر را دارد و امیدواریم از تجارب ایشان درآینده در استان فعال فارس هچنان بهرمند شویم.