علیرضا امینی به سمت رئیس کمیته راگبی استان اصفهان منصوب شدبراساس اعلام روابط عمومی انجمن بنا به پیشنهاد هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان با حکم سرپرست انجمن میر مهدی حسینی ، علیرضا امینی را بعنوان رئیس کمیته راگبی استان منصوب نمود .امید است با آغاز به کار امینی در اصفهان این استان به روزهای خوب گذشته باز گردد