یا مقفلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحوال حول حالنا الی احسن الحالیا مقفلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحوال حول حالنا الی احسن الحال
خداوندا در این اخرین روزهای سال دل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست ایمان ، هر کجا زخمی هست مرهم ، هر کجا ناامیدی هست امید و هر کجا نفرت هست عشق جای آنرا فرا گیرد .
اینک بهار تا دروازه های شهر رسیده و رستاخیز دوباره در گیتی دمیده و من در دعایی خاصعانه به درگاه مدبر هستی ،احسن الحال را برای تمامی ملتم آرزو می کنم .
حال که دستان پرنوازش بهار طبیعت خفته را از خواب بیدار می کند و زمین و د رخت رازهای رنگارنگ و عطر آگین خویش رانثار نگاه ما می کنند ، بهترین نگاه را برای خانواده راگبی در سال پیش رو آرزو می کنم و امیدوارم پروردگار به خواب عزیزانمان آرامش ، به بیداریشان آسایش به زندگیشان عافیت ، به عشقشان ثبات ، به مهرشان وفا به عمرشان عزت به رزقشان برکت و به وجوشان صحت عطا نماید و در پایان امیدوارم در سال 96 دلهای جامعه ورزش کشور نزدیک ، دستهایشان را همدیگر دهند و
در سال جدید بایاری هم منظره ای زیبا و خاطره انگیز در ورزش کشور خصوصاً راگبی خلق نماییم .
حسن میرزا آقا بیک