كلاس مدرسى راگبى در تاريخ ٣١فروردين و اول ارديبهشت ماه برگزار میگرددكميته آموزش انجمن راگبى اعلام مى نمايد كلاس مدرسى راگبى در تاريخ ٣١فروردين و اول ارديبهشت ماه سال نودوشش در سطح مربيان و داوران برگزار خواهد شد.مكان برگزارى كلاس ؛تهران -شريعتى-نرسيده به سه راه طالقانى -خيابان بوشهر دفتر مشترك هيئت هاى ورزشى از ساعت ٩الى ١٧ خواهدبود.
هدف از برگزارى اين كلاس يكسان سازى آموزشى راگبى و معرفى مدرسين معتبرو فعال به جامعه ورزش خواهد بود . با دريافت حكم مدرسى در ضمن اسكان به عهده خود شركت كننده مى باشد. کلیه شرکت کنندگان باید مدرک بین المللی مربیگری و داوری داشته باشند .
١-تمام مدارك متقاضيان شركت در دوره كپى برابر اصل در دفتر خانه هاى رسمى صورت پذيرد.
٢-حداقل ليسانس ،در صورت داشتن مدرك بين المللى و قهرمانى ديپلم
٣-سن حداقل ٢٥ سال
٤-تسلط به زبان خارجى براى قوانين خارجى
٥-دو قطعه عكس ٣/٤
٦- كپى كارت ملى
٧-كارت پايان خدمت
٨-فيش واريزى به حساب فدراسيون ٩- کپی مدرک بین المللی
تمام مدارك در روز ٣١ فروردين قبل شروع كلاس به صورت مرتب در يك كاور به مسئول اموزش داده شود
سرفصل هاى آموزش؛
١-مديريت كلاس؛كلاسدارى،روش تدريس
٢-روانشناسى ورزشى
٣-علم تمرين
٤-آسيب شناسى
5-حقوق ورزشی
به انضمام سر فصل آموزشى مربيگرى و داورى و تگ راگبى و ساحلى
كه در آخر كلاس آزمون برگزار خواهد شد و نسبت به قبولى بحث تدريس مدرسين در سطوح مختلف اعلام خواهد شد