جام رمضان گلستانمسابقات تگ راگبی پسران تحت عنوان جام رمضان 96 با حضور 3 تیم مورخ 96/4/2در استادیوم کریم آباد برگزار شد. و درنهایت تیمهای کیهان_شاهین و هیرکانیا به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند.