استعداد یابی در استان لرستان‎استعداد یابی در استان لرستان
‎آغاز مجدد آموزش تگ راگبی در خرم آباد.
‎طرح استعداد راگبی در تابستان و تشکیل تیم
‎تک راگبی در خرم آباد در برنامه های این کمیته
‎قرار گرفت. در جلسه ای با مسئولین انجمن ورزشی استان قرار شد از سال آینده تیم تگ راگبی استان به مسابقات کشوري اعزام شود.
‎همچنین قرار شد به زودی آموزش تگ راگبی به دختران در دستور کار این کمیته قرار بگیرد
‎محمد آذرپور مسئول کمیته توسعه وجوانان استان لرستان.
روابط عمومي انجمن راگبي