شروع اردوي چهارم انتخابي تيم ملي زير ١٧ سال در كرمان از 26 آبان ماه١٣ بازيكن دعوت شده به اين اردو خود را در تاريخ 26 ابان ماه به سرپرست اردو در كرمان معرفي نمایند. اين اردو از 26 لغایت 3 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

‏‎١- مائده بهرامي
‏‎٢- كوثر لشكري
‏‎٣-بيتا چراغي
‏‎٤-نگين ذاكري
‏‎٥-زهرا خادم پور
‏‎٦- مهرسا خلفي
‏‎٧- معصومه نوروزپور
‏‎٨-مليكا درخشانفر
٩-اسما سنجري
‏‎١٠-زهرا نديمن اكباتاني
١١- گلاره سهيلي
‏‎١٢- ياسمن شفاهي
‏‎١٣- آيدا خسروي

روابط عمومي انجمن راگبي