انجمن راگبی ایران برگزار کرد.به گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ایران، کلاس داوری درجه سه و تگ راگبی در محل انجمن برگزار گردید که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.