محمد شاملو ماساژور تیم ملی شدبه گزارش روابط عمومی انجمن زاگبی ،طی حکمی از سوی حسن میرزاآقابیک ریاست انجمن،محمد شاملو ماساژور تیم ملی راگبی اقایان شد.