میلاد پیامبر بزرگ الهی بر تمام مسیحیان دنیا مبارک بادمیلاد پیامبر بزرگ الهی
پیام آور صلح و دوستی
حضرت عیسی ( ع )
بر تمام مسيحيان جهان،
به ويژه مسيحيان هموطن
و تمامي ملت ايران مبارك باد.
روابط عمومی انجمن راگبی