ولادت امام حسن عسکری(ع)مبارکدست بیفشانید
وعود بسوزانید که
یازدهمین مسافر بهار
از راه می رسد
قدم هایش را
شکوفه باران کنید!
ولادت امام حسن عسکری(ع)
مبارک
روابط عمومی انجمن راگبی