جلسه ي برنامه ريزي سال ٩٧برگزار شدبه گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ايران،امروز مورخ٩٦/١٠/١٤ در محل انجمن ،جلسه ي كميته ها در خصوص تقويم ورزشي و برنامه ريزي سال٩٧ برگزار گرديد.
اين جلسه با حضور مسئولان كميته هاي (اموزش،توسعه،سازمان ليگ،پزشكي،دبير و رياست انجمن) تشكيل شد .