مهدي جمشيديان؛از استانها براي امور رسانه اي استاني ياري مي طلبيمبه گزارش روابط عمومي انجمن راگبي، مهدي جمشيديان مدير روابط عمومي انجمن اعلام كرد؛با توجه به بازخورد مثبت استانها در امور رسانه اي ،اين انجمن تاكيد دارد كه مسئولان استانها يك نفر نيروي جوان را جهت امور روابط عمومي و رسانه اي به انجمن راگبي ايران معرفي نمايند.
با تشكر
مدير روابط عمومي انجمن راگبي