کمیته های فنی مسابقات آقایان و بانوان جهت نظارت بر مسابقات و انتخاب تیم های ملی معرفی شدنداز سوی روابط عمومی انجمن راگبی اسامی کمیته فنی مسابقات انتخابی تیم های ملی اعلام شد:

کمیته فنی آقایان : علی اعرابی - مهدی ممتاز امیری – مرتضی رسولی – صادق نبی دوست – مجید سلامی

کمیته فنی بانوان : سارا چشمی – نازنین حسینی – فیروزه ابراهیمی -