اهدای جام مسابقات راگبی 7نفره به وزیر کشوراهدای جام مسابقات راگبی 7نفره مردان،که توسط افراد رهایی یافته از اعتیاد کسب شده است،به وزیر کشور توسط مهندس دژاکام در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر تقدیم شد.