محرومیت آرگین قدیمیانبر اساس اعلام روابط عمومی انجمن بر اساس گزارش کمیته برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در فارس و داور مسابقه آقای آرگین قدیمیان بخاطر رفتار نا شایست و برخورد با داور مسابقه نامبرده تا اطلاع ثانوی و تشکیل کمیته انظباطی از حضور در کلیه مسابقات راگبی محروم می باشد.