محرومیت سه بازیکن تمهای داتیس و البرز به همراه جریمه نقدی دو تیممحرومیت سه بازیکن تمهای داتیس و البرز به همراه جریمه نقدی دو تیم
بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن بر اساس گزارش کمیته برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان در کرمان و داور مسابقه بازیکن شماره 8 البرز از حضور در 8 مسابقه و شماره 10 البرز و شماره 10 داتیس 4 مسابقه رسمی 7 نفره زیر نظر انجمن در مسابقات آتی محروم می باشند و مسئو لین برگزاری مسابقات توبیخ کتبی و درج در پرونده و هر تیم مبلغ 150 هزار تومان جریمه که دو تیم باید مبلغ جریمه را به حساب فدراسیون انجمن های ورزشی واریز و فیش مربوطه را به انجمن تحویل نمایند.