قابل توجه تیمهای شرکت کننده در مسابقات تگ راگبی بانوان و اقایانقابل توجه تیمهای شرکت کننده در مسابقات تگ راگبی بانوان و اقایان

✅ معرفی نامه از هیات انجمن هاي ورزشي يا كميته راگبي استان
✅ کارت بیمه ورزشی راگبی
✅ شناسنامه
✅ گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار
✅ رضایتنامه قیم قانونی یا محضری یا دارای مهر هیات انجمن هاي ورزشي يا كميته راگبي استان
✅ مدرک مربیگری انجمن راگبی ایران برای مربیان تیمها.

جهت یاداوری و تاکید به سرپرستان تیمها لطفا مدارک ذکر شده رابرای بازیکنان در مسابقات به همراه داشته باشید.مدارک هر بازیکنی به هر دلیلی ارائه نشود یا ناقص باشد از پذیرش ان بازیکن در مسابقات معذوریم.
سرپرستان تیمها لطفا تمامی مدارک را در پوشه ای گذاشته ودر زمان پذیرش تیمها تحویل مسئول برگزاری مسابقات دهند.
با تشکر
روابط عمومي انجمن