محرومیت چهار بازیکن لرستانمحرومیت چهار بازیکن لرستان
روابط عمومی انجمن اعلام کرد بر اساس جلسه کمیته فنی انجمن در مورخه چهارم بهمن ماه با حضور رئیس و دبیر انجمن نماینده تام الختیار انجمن در مسابقات 15 نفره رئیس کمیته داوران و کارشناس خبره هیات رئیسه در محل انجمن برگزار گردید ودر خصوص تیم لرستان و رفتار غیر ورزشی آقایان علیرضا دولت شاهی ، سعید چگینی ، پویا گرمه ای و مجید شاه وردی براساس گزارش فنی مسابقات توسط رئیس سازمان لیگ و داور مسابقه مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید هر چهار بازیکن خاطی از یک دوره مسابقه 15 نفره ، 7 نفره و ساحلی محروم باشند که این محرومیت با توجه به پایان فصل مسابقاتی97 در سال 98 اعمال می گردد