بازدید رئیس انجمن از اردوی تیم ملی بانوانصبح روز جمعه حسن میرزاآقابیک در محل اردوی تیم ملی بانوان اعزامی به قطر در شهرستان آمل دانشگاه آزاد آیت الله آملی رفت واز نزدیک با کادر فنی به در باره وضعیت آمادگی بازیکنان گفتگو نمود ودر همین جلسه بر اساس مشورت با کادر فنی صبا حیاتی بازیکن با تجربه تیم ملی را بعنوان کاپیتان تیم ملی اعلام نمود