دکتر نازنین حسینی بعنوان رئیس سازمان تیم های ملی بانوان منصوب شددکتر نازنین حسینی بعنوان رئیس سازمان تیم های ملی بانوان منصوب شد
بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن از سوری حسن میرزاآقابیک دکتر نازنین حسینی بعنوان رئیس سازمان تیم های ملی بانوان منصوب شد.
در بخشی از حکم آمده
با توجه به سوابق ارزشمند شما در ورزش کشور و برنامه ریزی بموجب این ابلاغ سرکار را بعنوان رئیس سازمان تیم های ملی بانوان انجمن راگبی کشور منصوب می نمایم.
امید است با همکاری سایراعضای کادر فنی تمامی تیم های ملی بانوان ، استفاده از تمامی ظرفیت های موجود و نصب العین قراردادن شرع مقدس اسلام در امور محوله موفق و موید باشید.