نمایندگان جام جهانی راگبی با دوچرخه در تهراننمایندگان جام جهانی راگبی، تهران را با هم رکابی دوچرخه سوارانی از سوی انجمن راگبی ایران ترک کردند.

۱۵ دوچرخه سوار با هماهنگی انجمن مسیر خیابان ولیعصر تا گرمسار را با James Owens و Ron Rutland رکاب زدند تا آنها مسیر خود را به سمت جام جهانی در ژاپن ادامه دهند. به گفته ی آنها تا زمان رسیدن به ایران هیچ دوچرخه سواری هم رکاب آنها نبوده است. امیدواریم در ایران سفر خوبی را تجربه کنند.