سه توبیخ کتبی ، یک محرومیت برای مسابقات ساحلیسه توبیخ کتبی ، یک محرومیت برای مسابقات ساحلی
به نقل از روابط عمومی انجمن
با توجه به برگزاری جلسه کمیته انضباطی در مورخه 7 خرداد ماه بر اساس گزارش داوری و سرپرست مسابقات نتایج جلسه به شرح ذیل اعلام شد:
رضا بیات توبیخ کتبی و درج در پرونده
عرفان غلامی دو جلسه محرومیت تعلیقی و توبیخ کتبی و در صورت تکرار اول دو جلسه محرومیت منظور و سپس در مورد تخلف جدید تصمیم گیری خواهد شد
کامبیز ثقاباشی، یک بازی محرومیت و توبیخ کتبی در پرونده
بهادر محمدی توبیخ کتبی و درج در پرونده
تصمیم گیری در مورد هادی بختیاری به علت عدم حضور با عذر موجه به جلسه آتی موکول گردید.