جدول زمانبدی مسابقات سال 1398جدول زمانبدی مسابقات سال 1398

تاریخ میزبان مسابقات ردیف
12 -13 اردیبهشت استان تهران مسابقات ساحلی آقایان 1
شهریور استان گلستان تگ راگبی دختران 2
شهریور استان گلستان تگ راگبی پسران 3
مرداد استان گلستان ایکس راگبی دختران 4
3-4 مرداد ماه استان آذربایجان شرقی هفت نفره آقایان 5
مرداد استان تهران دختران زیر 18 سال 6
تیرماه27-28 استان تهران 7 نفره بانوان 7
مهر ماه استان تهران مسابقات 15 نفره بانوان 8
مهر ماه مسابقات 15 نفره آقایان 9
مرداد مسابقات ایکس راگبی پسران 10
تیر ماه مسابقات زیر 18 سال پسران 11
اسفند ماه دانشگاه آزاد گلستان مسابقات 7 نفره دانشگاه آزاد پسران 12
اسفند ماه دانشگاه آزاد گلستان مسابقات 7 نفره دانشگاه آزاد دختران 13