اعضای کارگروه توسعه راگبی معرفی شدندروابط عمومي انجمن اعلام كرد، بنا به پيشنهاد ناهيد بيارجمندي و تاييد رييس انجمن، كارگروه توسعه راگبي كشور بدين شرح معرفي گرديدند:
آقایان : اميرحسين عباسي - افشين سراجي - محمدمهدي بهگام
خانم : دكتر سميع نيا