به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر مسابقات چهارجانبه در شهر ريمسابقات چهارجانبه در شهر ري

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر تيم هاي كنگره ٦٠، پارت، تنکابن و ري راگبي در زمين ري راگبي با هم به رقابت پرداختند كه در نهايت تيم هاي ري راگبي، كنگره و تنکابن به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.
جا دارد از اقاي مهندس بنيادي،جناب اقاي رضايي، جناب اقاي سعيد نوري
حاميان وياري كنندگان ري راگبي در شورا و دهياري شهرك نظامي شهرري تشكر و قدرداني نماييم.