کلاس درجه دو داوری تهراناسامی شرکت کنندگان اولین دوره داوری درجه ۲ انجمن کشوری راگبی مورخ ۱۹ لغایت ۲۱ تیر ماه ۹۸ _ورزشگاه آزادی

۱.زهره زارع ارشلویی
۲.شیما آقایی
۳.مریم گنجعلی
۴.شیرین قائمی
۵.سحر طارش
۶.فاطمه رضایی
۷.کبری قاسم نژاد
۸.شیدا اسکندری
۹.مریم جلیل زاده
۱۰.محمد مهدی بهگام
۱۱.محمد امینی زاده
۱۲.زهرا شهر آبادی
۱۳.طاهره محمدی
۱۴.قاسم‌پور کریم
۱۵.زهرا راستگو
۱۶.زهرا پورموسویان
۱۷.سحر ادیب
۱۸.آرمینا اردلانی
۱۹.هدیه مقدس زاده
۲۰. الهام کدخدایی