قابل توجه تيم هاي شركت كننده در المپياد ايكس راگبيقابل توجه تيم هاي شركت كننده در المپياد ايكس راگبي

طبق اطلاعيه جديد وزارت ورزش تاريخ برگزاري المپياد ايكس راگبي به شرح ذيل مي باشد.

المپياد پسران:
ورود: ٢ شهريور
مسابقه: ٣ شهريور
خروج: بعدازظهر ٤ شهريور

المپياد دختران:
ورود: بعدازظهر ٤ شهريور
مسابقه: ٥ شهريور
خروج: بعدازظهر ٦ شهريور