رضا خدامی عضو کمیته رسانه انجمن شدرضا خدامی عضو کمیته رسانه انجمن شد روابط عمومی انجمن اعلام کرد از سوی میرزاآقابیک رئیس انجمن رضا خدامی از استان مازندران بعنوان عضو کمیته رسانه انجمن راگبی کشورمنصوب کرد