تیم داتیس تهران قهرمان شدمسابقات راگبی دختران زیر 18 سال کشور با قهرمانی تیم داتیس تهران همراه شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن راگبي ايران ، این مسابقات به میزبانی تهران برگزار شد که طی ١٥ مسابقه بصورت دوره اي و با توجه به امتيازات كسب شده تيم ها ، داتیس، کرمان و تهران راگبي به ترتیب عناوین اول تا سوم را بخود اختصاص دادند.
داتيس ٢٠ امتياز... اول
کرمان ١٧ امتياز... دوم
تهران راگبي ١٢ امتياز... سوم
شريعت نوين خراسان ١١ امتياز... چهارم
گلستان ٩ امتياز... پنجم
زنجان ٥ امتياز... ششم