اسلامشهر ميزبان مسابقات زير ١٨ سال پسران 28 شهریور ماه
در طي جلسه اي به منظور هماهنگي ميزباني مسابقات زير ١٨ سال پسران كه با حضور رئيس انجمن، رئيس كميته راگبي استان تهران، رئيس توسعه راگبي و مسئول برگزاري مسابقات با جناب آقاي آرميان رياست اداره ورزش و جوانان، آقاي ويسي رئيس هيات انجمن هاي ورزشي، آقاي ملك زاده دبير هيات و اقاي رسول زاده رئيس كميته راگبي اين شهرستان صورت گرفت مقرر شد تا ٢٨ شهريور ماه اسلامشهر ميزبان مسابقات كشوري زير ١٨ سال پسران باشد و همچنين از مهرماه راگبي با برنامه اي مدون در مدارس اين شهرستان معرفي شود. در حال حاضر تمرينات تيم پسران اسلامشهر زير نظر عباس رسول زاده برگزار مي شود.

روابط عمومي انجمن