راگبي در دانشگاه آزاد اسلامشهربا حمايت هاي رئيس انجمن و جلسات هماهنگي كميته توسعه و كميته راگبي استان تهران و دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر كه طي جلسه اي با حضور اقاي دكتر داوري رئيس دانشكده تربيت بدني اين واحد و اقاي دكتر ويسي مسئول ورزش اين دانشكده انجام گرفت، راگبي به صورت رسمي از مهرماه با كلاس هاي اموزشي و تدريس به صورت دروس اختياري و تشكيل تيم هاي دانشگاه بانوان و اقايان كار خود را اغاز خواهد كرد.
روابط عمومي انجمن راگبي