علیرضا فضل الله اعرابی Pitch management مسابقات آقایان منصوب شدعليرضا اعرابي که از داوران و مربی برجسته راگبی کشور می باشند با توجه به سابقه ایشان در این رشته از سوي رئيس انجمن راگبي به سمت مسئول مديريت زمين Pitch managementدر مسابقات آقايان منصوب شد.