قابل توجه تیمهای 15 نفره آقایانآذربایجان شرقی ، داتیس ، مازندران ، خراسان رضوی با توجه به جلسه مورخه 17 مهرماه با حضور رئیس کمیته راکبی و رئیس هیات انجمن های ورزشی خراسان رضوی ، و رئیس هیات و کمیته مازندران و رئیس انجمن و رئیس کمیته تهران و عضو هیات رئیسه فدراسیون و انجمن راگبی مقرر شد تیم ها با 25 بازیکن و 3 همراه در مسابقات جام وحدت در خراسان شرکت نمایند و همچنین چهار تیم شرکت کننده می توانند 5 بازیکن کمکی منوط به رضایت کتبی کمیته استان مربوطه در تیم های خود در صورت تمایل استفاده نمایند داشتن گواهی ضربه سر برای تمامی مربیان الزامی می باشد ورود تیم ها 15 آبانماه بازیها در روز های 16و17 و خروج صبح روز 18 آبانماه می باشد