اعضای کمیته فنی مسابقات 15 نفره معرفی شدنداز سوی رئیس انجمن کمیته فنی مسابقات 15 نفره جام وحدت بشرح ذیل اعلام شد
آقایان علی اعرابی _ داود ایوبی _ سیروس داودی - و حامد اکرمی دبیر انجمن در مسابقات در مورد تمامی موارد و تخلفات تصمیم گیری می نمایند