کمیته انتخاب بازیکنان تیم ملی 15 نفره اعلام شداز سوی انجمن راگبی کمیته انتخاب بازیکنان تیم ملی 15 نفره بشرح ذیل اعلام شد
آقایان : مهیار عسگری – مرتضی رسولی – صادق نبی دوست – علی اعرابی – علی درفکی – حمید تقوی – داود ایوبی که این افراد در پایان مسابقات می بایست اسامی پیشنهادی خود را به صورت کتبی به انجمن تحویل فرمایند .